1. Bekendmakingen Medemblik
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied van de gemeente Medemblik’, inclusief het bijbehorende planMER, MedemblikPlanMERInzageZienswijze

Medemblik | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Medemblik. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Medemblik valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied van de gemeente Medemblik’, inclusief het bijbehorende planMER, MedemblikPlanMERInzageZienswijze

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied van de gemeente Medemblik”, inclusief het bijbehorende planMER met ingang van 22 februari tot en met 4 april 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering en harmonisering van de bestaande, vaak verouderde bestemmingsplannen. De rechtszekerheid en dienstbaarheid voor burger en bedrijf is namelijk gebaat bij actuele bestemmingsplannen. Voor de bestemmingsplannen Buitengebied en de dorpskernen I, II, III en IV is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld, omdat de bestemmingsplannen het kader vormen voor toekomstige “milieueffectrapportage-(beoordelingsplichtige) activiteiten”, in het bijzonder de uitbreiding van veehouderijen. In het planMER zijn de milieueffecten van de ontwerpbestemmingsplannen onderzocht en beoordeeld. Het planMER wordt voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0420.114121-0001 Tevens zijn pdf-bestanden van het ontwerpbestemmingsplan en van de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op onze website www.medemblik.nl Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tijdens de normale openingstijden worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-13-27407. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 856269. Voor zowel de schriftelijke als de mondeling zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of planMER de zienswijze betrekking heeft. Op de gemeentelijke website staat bij het ontwerpbestemmingsplan een formulier wat eventueel gebruikt kan worden voor het opstellen van de zienswijze. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MedemblikStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Medemblik inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Medemblik.

Meer Bekendmakingen