1. Bekendmakingen Medemblik
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan Medemblik – Gedempt Achterom 45, MedemblikInzageBeroep

Medemblik | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Medemblik. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Medemblik valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan Medemblik – Gedempt Achterom 45, MedemblikInzageBeroep

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan Medemblik Gedempt Achterom 45 te Medemblik op 13 december 2012 door de gemeenteraad van Medemblik is vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25 januari 2013 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan omvat een juridisch-planologische regeling voor de realisering van drie appartementen, een woonhuis en een semi-openbaar parkeerterrein op het perceel Gedempt Achterom 45 te Medemblik. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0420.BPKMEDGEDACHTER45-VAO1 Tevens zijn pdf-bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan en van de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op onze website www.medemblik.nl. Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stellen.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MedemblikStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Medemblik inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Medemblik.