1. Bekendmakingen Medemblik
  2. STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan ‘Medemblik – Binnenstad/Tuinstraat 23’ (art. 3.6 lid 1 sub a Wro), MedemblikInzageBeroep

Medemblik | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Medemblik. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Medemblik valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan ‘Medemblik – Binnenstad/Tuinstraat 23’ (art. 3.6 lid 1 sub a Wro), MedemblikInzageBeroep

Burgemeester en wethouders van Medemblik maken bekend dat zij het wijzigingsplan “Medemblik – Binnenstad/Tuinstraat 23” op 7 mei 2013 hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van het bestemmingsplan “Medemblik – Binnenstad”. De bestemming “Bedrijfsdoeleinden” wordt voor het betreffende perceel gewijzigd in de bestemming “Woondoeleinden”. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 31 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het KCC Ruimte in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum. Tevens is het wijzigingsplan in te zien op onze website www.medemblik.nl. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van Burgemeester en Wethouders beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders; • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het College van Burgemeester en Wethouders te wenden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het vaststellingsbesluit wordt opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MedemblikStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Medemblik inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Medemblik.

Meer Bekendmakingen